Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Thông Bạch
về Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo (Tập 2)
Cư sĩ Chính Trực

 

Kính gửi chư Đạo Hữu và Độc Giả bốn phương

Theo yêu cầu của chư Đạo Hữu và Độc Giả bốn phương, các bài viết Phật Pháp đã đăng trên các tạp chí tại Canada, Hoa Kỳ, Đức Quốc, đặc biệt được đăng thường xuyên trên tuần báo Viễn Đông Toronto, và bán nguyệt báo Tự Do Vancouver, được kết tập vào tập sách Cư Trần Lạc Đạo (Tập 2), đã in xong và phát hành vào đầu tháng 9 năm 2000, hoàn toàn miễn phí.

Nội dung Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo 2 gồm có các đề tài về Phật Pháp Tại Thế Gian, Cốt Tủy Của Đạo Phật, Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, những điều cụ thể, thiết thực, có thể thực sự áp dụng để tu tâm dưỡng tánh trong mọi hoàn cảnh của đời sống hằng ngày của người Phật Tử, với niềm hy vọng đem lại An Lạc Hạnh Phúc và Giác Ngộ Giải Thoát.

Các bài viết gồm có: 1) Ăn Mặn Ăn Chay 2) Ân Oán Cõi Đời 3) Bát Nhã Tâm Kinh 4) Cầu Trời có được gì không? 5) Chánh Ngữ 6) Dọn Kho Ăn Tết 7) Giác Ngộ và Giải Thoát 8) Làm Sao Gặp Phật 9) Lương Tâm và Phật Tâm 10) Pháp Môn Chăn Trâu 11) Thập Mục Ngưu Đồ 12) Qua Cơn Mê .

Chư Đạo Hữu và Độc Giả bốn phương hoan hỷ muốn góp phần phước báu vào việc ấn tống và chi phí phát hành lần này, cũng như muốn nhận Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo 2 hoàn toàn miễn phí, xin hoan hỷ gửi thư và tịnh tài, chi phiếu đề: Cư-sĩ Chính-Trực, xin ghi số điện thoại, về địa chỉ sau đây, từ nay cho đến cuối tháng 10 năm 2000:

Cư-sĩ Chính-Trực: 302 - 2 DORADO CT.,
TORONTO - ON., M3M 2E8 CANADA.

Chân thành cảm niệm tất cả sự quan tâm và đóng góp vật chất cũng như tinh thần của chư Thiện Hữu Tri Thức bốn phương, tất cả những sự giúp đỡ, giới thiệu ân cần của các cơ quan truyền thông Việt ngữ, các tạp chí đặc san Phật Giáo, tại địa phương Toronto và Vancouver (Canada), cũng như khắp các nơi, dành cho tập sách Cư Trần Lạc Đạo từ trước đến nay. Nguyện cho mọi người được thấm nhuần Chánh Pháp. Nguyện cho chúng sanh khắp pháp giới được an lạc và hạnh phúc. Kính chúc chư Đạo Hữu và Độc Giả bốn phương cư trần lạc đạo.

Kính cẩn,
Cư-sĩ Chính-Trực (Toronto-Canada)
Vào Thu năm 2000

http://www.buddhismtoday.com/viet/diemsach/008-cutranlacdao.htm

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Điểm sách"

Đầu trang