....Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt....

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Sàntideva

(Tôn giả Tịch Thiên)

Bodhicaryàvatàra
NHẬP HẠNH BỒ TÁT

 

 

 Việt dịch:  Nguyên Hiển

  

HỘI PHẬT HỌC PHỔ MINH

PHẬT LỊCH 2549-2005

 *  Thân tặng các thành viên và ân nhân của Giao Điểm Foundation * 

 

 

CHƯƠNG MỘT 

LỢI ÍCH CỦA TÂM BỒ ĐỀ

 

1. Con kính lễ Pháp thân

 Phật và chư Bồ tát

Con nương lời Phật dạy

Thuật đường vào Luật nghi

 

2. Luận này nghĩa chẳng mới

Vần điệu cũng không hay

Chẳng dám vì lợi tha

Chỉ làm để tự học

 

3. Tuần tự tu thiện pháp

Tín tâm được tăng trưởng

Có ai tin như vậy

Sẽ được nhiều lợi ích

 

4. Được thân người toàn vẹn

Sống nhàn hạ rất khó

Không lợi mình lợi người

Ngày sau đâu cơ hội

 

5. Như trong đêm tăm tối

Lằn chớp chợt lóe sáng

Nhờ oai đức Phật lực

Tâm tạm khởi tu phước

 

 

6. Làm thiện thường ít ỏi

  Ác tâm khó khắc phục

  Nếu rời Tâm Bồ đề

  Đâu pháp lành nào khác

 

7. Phật tư duy nhiều kiếp

Tâm Bồ đề đại lợi

Vô lượng người y theo

Được vô lượng an lạc

 

8. Muốn trừ khổ ba cõi

Trừ bất an mọi loài

Muốn được trăm an vui

Đừng rời tâm bồ đề

 

9. Người người trong sanh tử

Phát được tâm Bồ đề

   Được gọi là con Phật

Xứng đáng được tôn kính

 

10. Như hoá chất luyện vàng

  Thân phàm phu ô trược

  Thành Phật thân vô giá

  Nhờ kiên trì Phật tâm

 

11. Đấng Đạo sư thấy rõ

  Tâm Bồ đề qúi báu

  Muốn vượt thoát ba cõi

  Giữ vững Tâm Bồ đề

 

12. Làm lành như cây chuối

  Quả hết rồi héo khô

  Bồ đề tâm, cây lớn

Sanh quả vẫn tốt tươi

 

 13. Người đời phạm tội nặng

  Nhờ thế lực che chở

  Biết sự nghiệp đã tạo

  Sao chẳng tìm chỗ nương?

 

14. Tâm Bồ đề vô lượng

Như lửa thời hoại kiếp

  Sát-na nghiệp báo tan

  Di Lặc dạy Thiện tài

   

 

15. Phải hiểu Bồ đề tâm

 Gồm có hai hạnh nguyện

  Nguyện phát Bồ đề tâm

  Và hành hạnh Bồ đề

 

16. Như mọi người đều biết

 Khác giữa đi, muốn đi

 Người có trí nên biết

 Sự khác biệt như vậy

 

17. Dù nguyện Bồ đề tâm

 Thường sinh kết quả lớn

 Chẳng bằng hành bồ đề

 Thường năng sinh phước đức

 

18. Lập chí cứu mọi loài

 Cho đến hết thời gian

 Lập chí không thối chuyển

 Kiên trì tâm hạnh này

 

19. Từ lúc đó trở đi

 Mọi thời gian ngủ nghỉ

 Phước đức vẫn liên tục

 Tăng lớn như hư không

 

20. Vì người tin Tiểu thừa 

  Trong Kinh Vấn Diệu Tý

  Như Lai đã từng dạy

  Lợi vô biên hợp lý

 

 21. Dù chỉ nghĩ cách chữa

Nhức đầu cho mọi người

Tâm nguyện lợi ích ấy

Được vô lượng phước đức

 

22. Những muốn giúp muôn loài

Trừ vô lượng bất an

Lại mong giúp hữu tình

Thành tựu vô lượng đức

 

 23. Dù cha hay mẹ thân

 Đã có tâm ấy chưa?

 Tiên, chư Thiên, Phạm Thiên

 Đã có tâm ấy chưa?

 

24. Người chỉ lo lợi riêng

  Chẳng nghĩ tưởng tâm này

  Huống gì vì mọi loài

  Phát tâm làm lợi ích  

 

25. Người ta vì tư lợi

  Còn chưa thể phát tâm

  Phát được tâm lợi tha

  Quả là rất qúi hiếm

 

26. Tâm Bồ đề trân qúi

 Cái nhân của an vui

 Cam lồ trừ thống khổ

  Phước đức thật vô lượng   

 

 27. Nghĩ làm lợi chúng sanh

Hơn phước cúng dường Phật

Huống nỗ lực chuyên cần

Làm lợi lạc mọi loài

 

28. Ai cũng muốn hết khổ

Sao thống khổ mãi tăng?

Kẻ ngu cầu an lạc

Diệt tán như diệt thù

 

29. Chúng sinh thiếu niềm vui

Chịu thật nhiều đau khổ

Tâm hạnh Bồ đề này

Đem lại vui trừ khổ

 

30. Tâm Bồ đề có thể

Trừ diệt sự ngu si

Có bạn lành nào sánh

Còn phước nào lớn hơn?

 

31. Ta thường khen người biết

Báo đáp ân bố thí

Chưa nhờ vui vẻ giúp

  Đáng ca tụng nhường nào?

 

 32. Dù cho ít thực phẩm

Cho chúng sinh đang đói

No được chỉ nửa ngày

Đã là người đáng trọng

 

33. Bồ tát thường ban cho  

  Niềm vui của chánh giác

  Thỏa mãn cho tất cả

  Nguyện vọng mọi hữu tình

 

34. Phật đã dạy kẻ xấu

  Sinh tâm xấu, nghĩ xấu  

   Đối với những Bồ tát

  Phát tâm cứu độ hết

  Sẽ vào đại địa ngục

 

35. Ai khởi niệm tịnh tín

  Được quả báu phước đức

  Bồ tát dù gian nan

  Càng hăng say làm lành

 

36. Nếu người phát tâm này

  Tôi kính xin đãnh lễ

  Làm vui kẻ hại mình

  Tôi kính lạy cúi đầu .

http://www.buddhismtoday.com/viet/botat/nhaphanh_botat.htm

Lời nói đầu và tiểu sử tác giả | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 


Vào mạng: 8-8-2005

Trở về mục "Bồ-tát đạo"

Đầu trang