Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
DDE^? DDO.C VA(N BA?N TIE^'NG VIE^.T TRONG TRANG NHA`
DDA.O PHA^.T NGA`Y NAY
Thi'ch Nha^.t Tu+`

 

I. YE^U CA^`U

-- Vi` toa`n bo^. va(n ba?n tie^'ng Vie^.t trong trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay ddu+o+.c vie^'t ba(`ng pho^ng chu+~ VNI-Times, do ddo', dde^? ddo.c ddu+o+.c chu'ng tre^n ma.ng, Quy' vi. pha?i co' pho^ng chu+~ VNI-Times trong thu+ mu.c Fonts cu?a Window (95, 98, 2000, NT) cu?a quy' vi./

-- Ne^'u Quy' vi. chu+a co' pho^ng chu+~ VNI-Times, quy' vi. ba^'m va`o dda^y dde^? ca`i dda(.t no': Ca`i dda(.t pho^ng chu+~ VNI-Times.

-- Sau ddo', Quy' vi. vui lo`ng thu+.c hie^.n ca'c thao ta'c sau dda^y, dde^? ca`i dda(.t le^.nh "default font" cho Browser Netscape hay Internet Explorer ma` quy' vi. ddang su+? du.ng.

II. CA'CH CA`I DDA(.T CHO BROWSER
INTERNET EXPLORER 4.X VA` 5.X

Co' hai ca'ch dde^? ca`i dda(.t: ca`i dda(.t le^.nh "user defined" va` ca`i dda(.t "default font."

II.1. CA'CH CA`I DDA(.T LE^.NH USER DEFINED TRONG
INTERNET EXPLORER 4.x va` 5.x

II.1.a. INTERNET EXPLORER 4.x [^]

-- Du`ng Internet Explorer 4.x (IE) dde^? truy ca^.p trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay,

-- Ba^'m nu't chuo^.t pha?i va`o ba^'t ky` cho^~ na`o cu?a va(n ba?n tre^n DDa.o Pha^.t Nga`y Nay,

-- Cho.n Language ro^`i cho.n User Defined.

-- Sau ddo' ba^'m le^.nh Refresh.

DDe^'n dda^y, pho^ng chu+~ VNI-Times se~ hie^?n thi. tre^n Browser cu?a quy' vi. .

II.1.b. INTERNET EXPLORER 5.x [^]

-- Du`ng Internet Explorer 4.x (IE) dde^? truy ca^.p trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay,

-- Ba^'m nu't chuo^.t pha?i va`o ba^'t ky` cho^~ na`o cu?a va(n ba?n tre^n DDa.o Pha^.t Nga`y Nay,

-- Cho.n Encoding ro^`i cho.n User Defined.

-- Sau ddo' ba^'m le^.nh Refresh.

DDe^'n dda^y, pho^ng chu+~ VNI-Times se~ hie^?n thi. tre^n Browser cu?a quy' vi. .

II.1.c. GHI CHU'

1. Khi va`o ca'c thu+ mu.c kha'c cu?a trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay, ne^'u pho^ng chu+~ VNI-Times kho^ng hie^?n thi. chi'nh xa'c, Quy' vi. vui lo`ng la`m la.i ca'c thao ta'c tre^n.

2. Tu+o+ng tu+., quy' vi. cu~ng pha?i la`m la.i ca'c thao ta'c tre^n khi va`o tha(m ca'c trang nha` vie^'t ba(`ng pho^ng chu+~ kha'c VNI.

3. Tho^ng thu+o+`ng, khi la`m xong le^.nh ca`i dda(.t tre^n, Quy' vi. dda~ co' the^? xem ca'c va(n ba?n ba(`ng tie^'ng vie^.t tre^n trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay. Nhu+ng ne^'u brower cu?a Quy' vi. va^~n chu+a chi.u hie^?n thi. pho^ng chu+~ VNI-Times mo^.t ca'ch chi'nh xa'c, Quy' vi. vui lo`ng la`m the^m le^.nh ca`i dda(.t sau dda^y.

II. 2. CA'CH CA`I DDA(.T PHO^NG CHU+~ VNI-Times THA`NH DEFAULT FONT TRONG BROWSER INTERNET EXPLORER 4.x va` 5.x
 
II. 2. a. INTERNET EXPLORER 4.x [^]

-- Du`ng Internet Explorer 4.x (IE) dde^? truy ca^.p trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

-- O+? VIEW cu?a (IE), cho.n Internet Option,

-- Ba^'m va`o le^.nh GENERAL ro^`i ba^'m le^.nh Fonts,

-- O+? o^ Character Sets, cho.n User Defined,

-- O+? o^ Proportional font, cho.n VNI-Times,

-- O+? o^ Fixed with font, cho.n VNI-Internet Mail,

-- Ba^'m le^.nh Set as Default, ro^`i ba^'m OK.

-- Sau ddo' ba^'m le^.nh Refresh.

DDe^'n dda^y Quy' vi. dda~ ca`i dda(.t pho^ng chu+~ VNI-Times tha`nh default font trong Browser cu?a quy' vi. .

II. 2. b. INTERNET EXPLORER 5.x [^]

-- Du`ng Internet Explorer 5.x (IE) dde^? truy ca^.p trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

-- O+? TOOL cu?a (IE), cho.n Internet Option,

-- Ba^'m va`o le^.nh GENERAL ro^`i ba^'m le^.nh Fonts,

-- O+? o^ Language Script, cho.n User Defined,

-- O+? o^ Webpage font, cho.n VNI-Times,

-- O+? o^ Plain text font, cho.n VNI-Internet Mail,

-- Ba^'m OK, sau ddo' ba^'m OK the^m la^`n nu+~a

-- Ro^`i ba^'m le^.nh Refresh.

DDe^'n dda^y Quy' vi. dda~ ca`i dda(.t pho^ng chu+~ VNI-Times tha`nh default font trong Browser Internet Explorer cu?a quy' vi. .

II. 2. c. Ghi chu':

1. Ca'ch ca`i dda(.t na`y giu'p quy' vi. xem ddu+o+.c chi'nh xa'c pho^ng chu+~ VNI-Times va` ca'ch tri`nh ba`y cu?a ca'c trang trong DDa.o Pha^.t Nga`y Nay. Chu'ng to^i khuye^'n khi'ch Quy' vi. ne^n ca`i dda(.t le^.nh na`y khi xem ca'c ba`i tie^'ng Vie^.t tre^n trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay.

2. Khi va`o tha(m ca'c trang nha` vie^'t ba(`ng pho^ng chu+~ kha'c VNI, Quy' vi. cu~ng pha?i la^.p la.i ca'c thao ta'c tre^n, nhu+ng co' ddie^`u Quy' vi. pha?i thay the^' pho^ng chu+~ VNI ba(`ng pho^ng chu+~ cu?a trang nha` ma` Quy' vi. va`o tha(m (cha(?ng ha.n nhu+ VPS v.v…)

III. CA'CH CA`I DDA(.T VNI-Times THA`NH DEFAULT FONT TRONG BROWSER NETSCAPE 4.x va` 4.6 x [^]

-- Du`ng Netscape dde^? truy ca^.p trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

-- O+? Edit cho.n Preferences

-- O+? Appearance ba^'m va`o le^.nh Fonts,

-- O+? o^ For the Encoding, cho.n User Defined

-- O+? o^ Variable width font, cho.n VNI-Times,

-- O+? o^ Webpage Font, cho.n VNI-Times,

-- O+? o^ Fixed Width Font, cho.n VNI-Internet Mail,

-- Ba^'m OK.

-- O+? View, cho.n Character Set, ro^`i cho.n User Defined.

-- Ro^`i ba^'m le^.nh Refresh.

DDe^'n dda^y Quy' vi. dda~ ca`i dda(.t pho^ng chu+~ VNI-Times tha`nh default font trong Browser Netscape cu?a quy' vi. .

Ki'nh chu'c quy' vi. ca`i dda(.t tha`nh co^ng/

DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

 


Cập nhật: 1-8-2000

Trở về mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang