Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tho^ng ba'o
Dda.o Pha^.t nga`y nay vu+`a hoa`n ta^'t pha^`n thie^'t ke^'

 

A^'n DDo^. nga`y 6 tha'ng 5 na(m 2000

Ki'nh ba.ch chu+ to^n Ho`a thu+o+.ng, Thu+o+.ng to.a, DDa.i ddu+'c ta(ng ni

Ki'nh thu+a toa`n the^? quy' cu+ si~ Pha^.t tu+?

DDe^? ddo'n mu+`ng Pha^.t dda?n na(m nay, chu'ng con / chu'ng to^i vu+`a hoa`n ta^'t

pha^`n thie^'t ke^' ca(n ba?n cu?a trang nha` DDa.o Pha^.t nga`y nay, sau ho+n 1 tha'ng la`m vie^.c.

Chu'ng con / chu'ng to^i cu~ng vu+`a ca^.p nha^.t ho+n 200 ba`i vie^'t tie^'ng Anh va` ho+n 100 ba`i vie^'t va` kinh sa'ch tie^'ng Vie^.t\. DDa(.c bie^.t la` chu'ng con / chu'ng to^i cu~ng dda~ ddu+a va`o ma.ng pha^`n lo+'n ca'c ba?n di.ch tie^'ng Vie^.t cu?a HT Thi'ch Tri' Quang ve^` kinh-lua^.t-lua^.n DDa.i thu+`a. Ca'c ba?n di.ch na`y kho^ng nhu+~ng co' gia' tri. ve^` phu+o+ng die^.n nghie^n cu+'u ma` co`n go'p pha^`n ra^'t lo+'n cho vie^.c thu+.c ha`nh lo+`i Pha^.t da.y\.

Chu'ng con / chu'ng to^i ki'nh mo+`i chu+ to^n ddu+'c va` toa`n the^? quy' cu+ si~ Pha^.t tu+? nhi'n chu't thi` gio+` quy' ba'u ghe' tha(m trang nha`, va` sau la`ki'nh xin chu+ to^n ddu+'c va` quy' vi. hoan hy? tho^ng ba'o ro^.ng ra~i ve^` su+. hie^.n hu+~u cu?a trang nha` mo+'i na`y\.

Ngoa`i ra, chu'ng con / chu'ng to^i ra^'t mong nha^.n ddu+o+.c ca'c ddo'ng go'p quy' ba'u cu?a chu+ to^n ddu+'c va` quy' cu+ si~ Pha^.t tu+?, dde^? trang nha` DDa.o Pha^.t nga`y nay thu+.c su+. la` ngu+o+`i phu.c vu. trung tha`nh cu?a ta^'t ca? ngu+o+`i con Pha^.t tre^n ddu+o+`ng tu ho.c\.

Nha^n di.p na`y chu'ng con cha^n tha`nh tri a^n quy' Thu+o+.ng toa. Thi'ch Huye^`n Die^.u, TT. Thi'ch Thie^.n Ta^m, TT. Vie^n Minh, va` quy' dda.i du+'c Thi'ch Thie^.n Long, Thi'ch Thie^n Ly', Thi'ch Le^. Tho. dda~ co' nhu+~ng lo+`i chi? gia'o va` khi'ch le^. trong tho+`i gian chu'ng con  thie^'t ke^' trang nha` na`y\. Chu'ng to^i xin ca?m o+n cu+ si~ Bi`nh Anson ma(.c du` ra^'t ba^.n ro^.n nhu+ng dda~ nhie^.t ta^m giu'p ddo+~ pha^`n ky? thua^.t  cho trang nha`\. Chu'ng to^i cu~ng xin tri a^n dda.i ddu+'c Thi'ch Nguye^n Ta.ng, ngu+o+`i ba.n dda.o  kho^ng ngu+`ng co' nhu+~ng lo+`i khi'ch le^. va` go'p y' cha^n ti`nh cho cho trang nha`\. Ngoa`i ra, chu'ng to^i cu~ng xin ca?m o+n quy' tha^n hu+~u Ti.nh Tue^., Mai Hoa`ng, Qua?ng Minh, Thanh Mai, Minh An, Nguye^~n Va(n Cu?ng, Tra^`n Tie^n Tie^'n, Vu+o+ng Thu'y Nga  v.v... dda~ nhie^.t ti`nh go'p y' va` ho^~ tro+. cho trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay so+'m hoa`n ta^'t\

Ki'nh chu'c chu+ to^n ddu+'c va` toa`n the^? quy' vi. an la.c trong cha'nh pha'p cu?a ddu+'c Pha^.t va` hanh tho^ng so+? nguye^.n trong cuo^.c so^'ng dda^`y ba^.n ro^.n\

Nay ki'nh
Ty`-kheo Thi'ch Nha^.t Tu+`
 

BI. CHU'

1. Khi ba^'m va`o ddi.a chi? trang nha`, ne^'u chu+ to^n ddu+'c va` quy' cu+ si~ Pha^.t tu+? kho^ng nhi`n tha^'y pha^`n hie^?n thi. cu?a trang nha` DDa.o Pha^.t nga`y nay "dda~ hie^.u ddi'nh" ma` chi? nhi`n tha^'y pha^`n chu+a hie^.u ddi'nh tru+o+'c dda^y, xin chu+ to^n ddu+'c va` quy' vi. hoan hy? ba^'m le^.nh: "REFRESH" (ne^'u su+? du.ng Internet Explorer) hay le^.nh "RELOAD FRAME" (ne^'u su+? du.ng Netscape).

2. Ma`n a?nh tie^u chua^?n. cu?a trang nha` la` 600 x 800 pixels. Trang nha` cha.y tu+o+ng ddo^'i hoa`n ha?o vo+'i Internet Explorer 4 va` 5; Netscape 4 - 4.5. Chu'ng con / chu'ng to^i chu+a co' di.p cha.y thu+? trong ca'c versions lo+'n ho+n\.

3. Khi ghe' tha(m trang nha`, ne^'u co' gi` tru.c tra(.c, ki'nh xin chu+ to^n ddu+'c va` quy' vi. vui lo`ng cho bie^'t va` chi? gia'o, dde^? chu'ng con / chu'ng to^i ki.p tho+`i su+?a chu+~a cho to^'t ho+n\

Cha^n tha`nh ca?m o+n

Ty`-kheo Thi'ch Nha^.t Tu+`

 


Cập nhật: 6-5-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang