Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Ca'ch na.p pho^ng chu+~ VNI-Times va`o Ma'y


Ca'ch I, Ca'ch II, Ca'ch III


Ki'nh thu+a qu'y ddo^.c gia?,

Toa`n bo^. ca'c ba`i vie^'t tie^'ng Vie^.t trong trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay dde^`u ddu+o+.c vie^'t ba(`ng pho^ng chu+~ VNI-Times. Do ddo', dde^? ddo.c chu'ng, quy' vi. vui lo`ng na.p pho^ng chu+~ VNI-Times va`o trong nga(n chu+'a Fonts cu?a Windows (95, 98, 2000, NT) trong ma'y cu?a quy' vi.\. Co' ba ca'ch na.p nhu+ sau dda^y: 

 

CA'CH I

[tro+? ve^`]

1. Ba^'m nu't chuo^.t tra'i va`o dda^y: VNI-Times Normal (VNI-Times Bold, VNI-Times Italic, VNI-Times Bold-Italic)

2. Cho.n "Save this file to disk" (ddo^'i vo+'i Internet Explorer)

    Hay "Save it to disk" (ddo^'i vo+'i Netscape)

3. Ba^'m OK,

4. O+? o^ "Save in," cho.n o^? ddi~a C,

5. Double-click "Windows,"

6. Double-click "Fonts,"

7. Cho.n Save.

DDe^'n dda^y, quy' vi. dda~ na.p pho^ng chu+~ VNI-Times Normal va`o trong thu+ mu.c Fonts cu?a Window (95, 98, NT) cu?a quy' vi. Qu'y vi. vui lo`ng la^.p la.i ca'c bu+o+'c tre^n dde^? na.p pho^ng chu+~ VNI-Times Bold, Italic va` Bold-Italic.

 

CA'CH 2

[tro+? ve^`]

1. Ba^'m nu't chuo^.t pha?i va`o dda^y: VNI-Times Normal (VNI-Times Bold, VNI-Times Italic, VNI-Times Bold-Italic)

2. Cho.n "Save target as" (ddo^'i vo+'i Internet Explorer)

Hay "Save link as" (ddo^'i vo+'i Netscape)

3. O+? o^ "Save in" cho.n o^? ddi~a C

4. Double-click va`o "Windows"

5. Double-click va`o "Fonts"

6. Cho.n "Save"

Khi thu+.c hie^.n 2 ca'ch na`y ma` quy' vi. va^~n chu+a na.p tha`nh co^ng pho^ng chu+~ VNI-Times va`o trong ma'y cu?a quy' vi., quy' vi. vui lo`ng la`m theo ca'ch thu+' ba sau dda^y:

 

   CA'CH III 

[tro+? ve^`]

1. A'p du.ng thu+' tu+. ca'c bu+o+'c cu?a ca'ch I, hoa(.c ca'ch II   vu+`a ne^u tre^n dde^? save pho^ng chu+~ VNI-Times Normal (VNI-Times Bold, VNI-Times Italic, VNI-Times Bold-Italic) na`y va`o mo^.t  nga(n chu+'a na`o ddo' (Vi' du.:  C:\My Documents)

2. Cho.n Start

3. Cho.n Settings

4. Cho.n Control Panel

5. Double-click "FONTS"

6. O+? "FILE," cho.n "Install new font"

7. O+? "Drives" (phi'a be^ npha?i),  double-click va`o C

8. O+? "Folders: C"cho.n "My Documents" (co' chu+'a pho^ng VNI-Times vu+`a down load)

9. Sau ddo', cho.n Select All

10. Cho.n OK

DDe^'n dda^y, qu'y vi. dda~ na.p xong pho^ng chu+~ VNI-Times va`o trong ma'y. Quy' vi. co' the^? a'p du.ng mo^.t trong ba ca'ch tre^n dde^? na.p ca'c pho^ng chu+~ kha'c.

DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

 


Cập nhật: 1-6-2000

Trở về thư mục "ĐPNN và Tâm tình bạn đọc"

Đầu trang