...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

MINH THIỆN - TRỊNH CHỈNH


 
 

.. .. .. .. ..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Barua, A. K. (1990). Mind and Mental Factors in Early Buddhist Psychology. Delhi: Northern Book Centre. Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch, hoàn tất năm 2003
.....Rhys Davids, Mrs. C.A.F. (1978). The Birth of Indian Psychology and Its Development in Buddhism. Delhi: Oriental Reprint Corporation, 1st ed. 1936. Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch, hoàn tất năm 2003
.....Johansson, Rune. E. A. (1969). The Psychology of Nirvana. London: George Allen & Unwin. Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/trinhchinh.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001