Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG BỔN

(Còn được biết với các bút hiệu Chiêu Đề Tăng, Thích Thông Trí, Ta-bà-ha)


.. .. .. ..
.....Các danh tăng Việt Nam đến đất Phật.      Thích Đồng Bổn
.....Tập Tục Sóc Vọng và ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa ở vùng đất Nam bộ.   Thích Đồng Bổn
.....Chùa Xá Lợi: Truyền thống và đặc điểm văn hoá     Thích Đồng Bổn
.....Suy nghĩ về hai chữ An cư.     TK. Thích Thông Trí
.....Thiền và Tịnh độ trong mạch sống Việt Nam.    TK. Ta Bà Ha
.....Mười bài phục nguyện quá đường trường Hạ   Thích Đồng Bổn soạn 
.....Lãng đãng một Khuất Nguyên ở cụ Thiều Chửu   Thích Đồng Bổn
.....Tưởng niệm Thượng tọa Thích Chơn Thanh tân viên tịch Thích Đồng Bổn
.....Kinh Thiện Hữu và Ác Hữu  (kinh tụng)   Thích Đồng Bổn
.....Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ XX _ Tập 1  (sách)    Thích Đồng Bổn

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichdongbon.htm
Cập nhật ngày  2-12-2005