Trang tieng Anh

      ao Phat Ngay Nay 

Trang tieng Viet

 
 

...... ... .  . .  .  .
Gii thieu va hng dan ve
WebRing ao Phat Ngay Nay!


WebRing ao Phat Ngay Nay la g? [^]

WebRing ao Phat Ngay Nay la mot tap hp cac trang nha ve Phat giao Nguyen thuy, ai tha hoac cac truyen thong khac cua Phat giao noi chung, c viet bang ba th tieng: Viet, Anh hoac Hoa. WebRing nay la s bieu hien cua long thanh knh oi vi c The Ton va giao phap cao thng cua ngai.

Vi t cach la ngi ban ong hanh tren con ng song thong iep t bi, giac ngo va giai thoat cua c Phat, chung toi knh mi quy v tr thanh thanh vien danh d cua WebRing ao Phat Ngay Nay. WebRing nay san long tiep on cac trang nha Phat giao khap ni tren the gii, du ban thuoc truyen thong nao.


Tai sao phai tham gia WebRing ao Phat Ngay Nay? [^]

-- e dang hien thong iep t bi, tr tue va giai thoat cua c Phat en vi tat ca moi ngi tren hanh tinh nay, vi muc ch gop phan em lai an lac va hanh phuc cho cuoc i.

-- e gia tang so lng ban oc truy cap trang nha cua ban cung nh cac trang nha thanh vien khac trong WebRing ao Phat Ngay Nay.

-- e tuy hy va ho tr viec truyen ba Phat phap cua trang nha ao Phat Ngay Nay va cac trang nha khac trong WebRing nay.


Tham gia bang cach nao? [^]

e tr thanh mang thanh vien cua WebRing ao Phat Ngay Nay, ban ch viec ien va nop n. Trang nha cua ban se "tam thi" c liet vao danh sach thanh vien trong khi ngi quan ly WebRing, Ty-kheo Thch Nhat T, tham vieng trang nha cua ban e xem xet noi dung trang nha cung nh cach gan hnh WebRing ao Phat Ngay Nay co ung phng cach hay khong.

Moi mang thanh vien se phai gan hnh  WebRing ao Phat Ngay Nay, nh mau cuoi trang hng dan nay. Xin ban vui long khong thay oi noi dung cung nh cach trnh bay cua WebRing ao Phat Ngay Nay, e duy tr tnh thong nhat va chnh xac cua WebRing. Viec thay oi cach trnh bay va noi dung cua WebRing ao Phat Ngay Nay trong trang nha cua ban se co the dan en viec trang nha cua ban b loai ra khoi WebRing nay do he thong quan tr t ong cua WebRing (WebRing Automated Management System). Xin lu y rang ten cua ngi quan ly mang, Ven. Thich Nhat Tu, va a ch ien th, mailto:thichnhattu@yahoo.com, cung nh so chng minh mang thanh vien se c he thong quan tr t ong cua WebRing thay the bang ten cua ban  (v du Dr. Chan Nhu), a ch ien th cua ban (e.g. mailto:channhu@yahoo.com) va so chng minh mang thanh vien cua ban  (v du 30), neu ban ien ay u va nop n ung cach.

Xin ban vui long gan hnh WebRing ao Phat Ngay Nay vao ngay trang chnh (main index) hay trang au tien cua trang nha ban. Upload trang chnh nay vao mang sau khi gan va viet th ien tn thong bao cho  ngi quan tr WebRing biet ban a hoan tat phan gan hnh WebRing ao Phat Ngay Nay. Trong vong mot tuan le, trang nha cua ban se c chnh thc a vao WebRing.


n tham gia WebRing ao Phat Ngay Nay [^]

-- Ban vui long ien ay u cac muc trong n di ay. Khi bam vao nut "Submit," ban hay tr vao a ch ien th cua ban e nhan th hng dan (bang tieng Anh) ve cach gan HTML Code cua WebRing ao Phat Ngay Nay. Ban nen save ien th nay vi ten DPNNcode va lu gi trong mot ngan cha nao o (v du C:\My Documents) e tham khao ve sau, khi can en.  

-- Ten ban, a ch ien th cua ban se t ong nam trong mau WebRing ao Phat Ngay Nay, gi en ban qua email. Sau khi save vao may, ban nen dung HTML cua FrontPage Editor e copy va dan vao trang chnh cua ban.  

-- Sau khi nop n, ban nen gan mau WebRing ao Phat Ngay Nay vao trang chnh cua ban cang sm cang tot. Sau bay ngay, neu ban quen hay gan tre, n xin gia nhap cua ban se b he thong quan tr t ong cua WebRing loai ra. Trong trng hp nay, neu ban that s muon tham gia WebRing ao Phat Ngay Nay, ban phai nap n lai va gan lai mau HTML Code cua Webring   theo hng dan trong email mi.

Site Title: 
Site URL:  
Owner's Name:  
E-mail:  
Choose a Password:  
Enter up to 20 keywords to describe your site: 
Enter a short description of your site: 


Chc nang ac biet danh cho quy thanh vien [^]

Quy thanh vien co the dung form di ay e bien tap hay hieu chnh noi dung d lieu cua trang nha ban, chang han nh ten trang nha (site title), a ch truy cap cua trang nha (site URL), mo ta noi dung mang (description of the site), cac t chnh ve trang nha (key words), ten ngi chu mang (owner's name), a ch ien th (email address) va mat ma (password). Khi vao ay, quy v se thay c hnh mau cung nh HTML Code cua WebRing ao Phat Ngay Nay danh cho trang nha cua ban. Neu ban cha la thanh vien, ban vui long s dung mau phan tren e nop n gia nhap.

Site ID#: 
Password: 


Thong ke so lng truy cap trong WebRing PNN [^]

Bam chuot vao ay ban co the xem so lng oc gia truy cap cac mang thanh vien cua WebRing ao Phat Ngay Nay trong vong 8 tuan le qua.

Quen mat ma ? [^]

Neu ban quen mat ma, ban ch can ien so chng minh mang thanh vien vao o ben di. Sau o tr vao a ch ien th cua ban, ban se nhan c th bao mat ma cua ban t he thong quan tr t ong cua WebRing, trong vong vai giay.

Site ID#: 

Hoac ban ch viec bam vao ay e gi email en ngi quan tr WebRing. Mat ma cua ban se c thong bao sau o vai giay, qua a ch ien th cua ban. Lu y, ban khong nen thay oi hang chu e ghi san trong email. Ban cung khong can ghi bat c ieu yeu cau g trong email.


Tm kiem trong WebRing ao Phat Ngay Nay [^]

Ban hay ien cac key words ve Phat giao bang tieng Anh hay tieng Viet (khong bo dau) va bam vao nut "Search Ring," ban se co the tm ra c cac trang nha, bai v, hay tac gia trong WebRing ao Phat Ngay Nay ma ban thch.

Ban co the gii han ket qua cua s tm kiem cua ban bang cach chon cac muc  "All words" (tat ca cac t) hay "Exact Phrase" (cum t chnh xac) va sau o bam vao nut "Search Ring." Neu muon m rong pham vi tm kiem, ban nen chon muc "Any Word" (bat ky t nao).

Search for: Any Words All Words Exact Phrase
In: Full Words Only Ring Descriptions Keywords

Hnh mau cua WebRing ao Phat Ngay Nay [^]

Chan thanh cam n ban a tham gia WebRing ao Phat Ngay Nay!
Knh nguyen tat ca c li lac t viec truyen ba Phat phap qua he thong Webring nay!

-oOo-

Buddhism Today Webring made possible by
the Webring.
webringw.gif (3576 bytes)

 


http://members.xoom.com/_XMCM/budtoday/pic/cautruc/huongdan.htm

au trang