Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hu+o+'ng da^~n su+? du.ng Winzip
go+?i ba`i cho Dda.o Pha^.t Nga`y Nay


Ki'nh thu+a qu'y ddo^.c gia?

DDe^? giu'p chu'ng to^i de^~ da`ng save va`o ddi~a cu+'ng ca'c sa'ng ta'c ddo'ng go'p cu?a qu'y vi. go+?i ve^`, ki'nh xin quy' vi. hoan hy? du`ng chu+o+ng tri`nh Winzip ne'n la.i tru+o+'c khi go+?i ddi. Ngoa`i ra, ca'ch go+?i na`y mo^.t ma(.t cu~ng co`n giu'p cho quy' vi. tie^'t kie^.m ddu+o+.c tho+`i gian go+?i ddi, ma(.t kha'c giu+~ nguye^n phong ca'ch tri`nh ba`y cu?a ca'c files ma` quy' vi. dda~ da`y co^ng thu+.c hie^.n. 

To^'t nha^'t, dung lu+o+.ng cu?a mo^~i zip file kho^ng ne^n qua' 250 KB. Sau ddo', qu'y vi. hoan hy? go+?i cho chu'ng to^i theo da.ng Attachment cu?a email, ve^` mo^.t trong hai ddi.a chi? lie^n la.c sau dda^y:  thichnhattu@yahoo.com hay buddhismtoday@yahoo.com

Du+o+'i dda^y la` Sau dda^y la` pha^`n hu+o+'ng da^~n ca'ch setup va` su+? du.ng pha^`n me^`m Wi~zip .

I. CÁCH SAVE WINZIP VÀO MÁY return-to-text.gif (145 bytes)
-- Bấm vào Winzip 8.0 này
-- Chọn Save this program to disk
-- Chọn OK
-- (Nếu hiện có hộp thoại có hàng "A:\ is not accessible and the Device is not ready" thì nên bấm vào nút "Cancel"  bằng không thì không cần làm thao tác này)
-- Ở ô Save in, chọn ổ đĩa C
-- Bấm vào nút Create New Folder (ô chữ nhật vàng có hoa thị ở bên góc phải, cùng hàng với ô Save in)
-- Đặt tên folder (ví dụ Winzip 8.0) vào ngay ô New folder
-- Bấm nút enter hoặc chọn nút Save
-- Double-click vào folder mang tên Winzip 8.0
-- Bấm nút save
Đến đây phần mềm Winzip đã được save vào trong đĩa C của máy.
 

II. CA'CH SETUP WINZIP return-to-text.gif (145 bytes)

1. Double-click va`o Winzip

2. Cho.n Setup

3. Cho.n OK

4. Cho.n Next

5. Cho.n Yes

6. Cho.n Start with Winzip Classic

7. Cho.n Next

8.Cho.n Express Setup (Recommended)

9. Cho.n Next

10. Cho.n Finish

11. Cho.n Close.

DDe^'n dda^y quy' vi. dda~ setup xong Winzip. 
 
 

III. CA'CH SU+? DU.NG WINZIP DDE^? MO+? CA'C ZIP FILE return-to-text.gif (145 bytes)

1. Double-click va`o zip file (ba^'t ky`)

2. Cho.n I agree

3. Cho.n Extract

4. Cho.n ca'c le^.nh sau dda^y:

a) All files 

b) Use folder name

c) New folder

5. DDa(.t te^n cho folder ddu+o+.c unzip na`y (vi' du. C:\Phebinh HHDP)

6. Ba^'m OK

7. Cho.n Extract. Ta('t winzip.

8. Sau ddo', va`o C:\Phebinh HHDP, mo+? file mang te^n Phebinh HHDP, dde^?ddo.c.

DDe^'n dda^y, qu'y vi. co' the^? mo+? ba^'t ky` mo^.t zip file na`o.
 
 

IV. CA'CH DU`NG WINZIP DDE^? ZIP CA'C FILE KHI GO+?I DDI return-to-text.gif (145 bytes)

1. Mo+? folder (vi' du. my decument) co' chu+'a file (vi' du. "Toi doc HHDP") ca^`n zip la.i 

2. Ba^'m nu't chuo^.t pha?i va`o file (hoa(.c nhie^`u files) ddo'

3. Cho.n "Add to Zip"

4. Cho.n "I agree"

5. Cho.n "New"

6. O+? "Create" cho.n o^? ddi~a (vi' du. C) va` folder (vi' du. my document) muo^'n chu+'a ca'c files se~ ddu+o+.c unzip na`y

7. DDie^`n te^n file name dde^? de^~ nho+' ve^` sau (vi' du. "Toi doc HHDP")

8. Cho.n OK

9. Cho.n Add.

DDe^'n dda^y, qu'y vi. dda~ zip xong mo^.t file mang te^n "Toi doc HHDP." Muo^'n go+?i file na`y dde^'n DDa.o Pha^.t Nga`y Nay, qu'y vi. chi? vie^.c go+?i zip file na`y ba(`ng attachment dde^'n ddi.a chi? email sau dda^y: thichnhattu@yahoo.com hay buddhismtoday@yahoo.com

Ki'nh chu'c quy' vi. thu+.c hie^.n ddu+o+.c de^~ da`ng!

DDa.o Pha^.t Nga`y Nay

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/winzip.htm

 


Vào mạng: 1-9-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang