Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ca'ch na.p pho^ng chu+~ va`o Ma'y va` dda'nh chu+~ Vie^.t theo le^.nh Vietnet ba(`ng pha^`n me^`m Vietware


Ca'ch na.p pho^ng chu+~: Ca'ch I, Ca'ch II, Ca'ch III

Ca'ch da'nh chu+~ Vie^.t theo le^.nh Vietnet ba(`ng pha^`n me^`m Vietware


Ki'nh thu+a qu'y ddo^.c gia?,

Du+o+'i dda^y la` pha^`n hu+o+'ng da^~n  ca'ch na.p pho^ng chu+~ (Verdana, VPS v.v...) va`o thu+ mu.c Font cu?a Windows (95, 98, 2000, NT) va` ca'ch dda'nh chu+~ Vie^.t theo le^.nh Vietnet ba(`ng pha^`n me^`m Vietware.


I. Ca'ch na.p pho^ng chu+~ Verdana Times va`o nga(n chu+'a Fonts cu?a Windows (95, 98, 2000, NT)

Toa`n bo^. ca'c ba`i vie^'t tie^'ng Vie^.t trong trang nha` DDa.o Pha^.t Nga`y Nay dde^`u ddu+o+.c vie^'t ba(`ng pho^ng chu+~ Verdana. Do ddo', dde^? ddo.c chu'ng, quy' vi. vui lo`ng na.p pho^ng chu+~ Verdana va`o trong nga(n chu+'a Fonts cu?a Windows (95, 98, 2000, NT) trong ma'y cu?a quy' vi.. Co' ba ca'ch na.p nhu+ sau dda^y: 

 

CA'CH I  return-to-text.gif (145 bytes)

1. Ba^'m nu't chuo^.t tra'i va`o dda^y: Verdana Normal (Verdana Bold, Verdana Italic, Verdana Bold-Italic)

2. Cho.n "Save this file to disk" (ddo^'i vo+'i Internet Explorer)

    Hay "Save it to disk" (ddo^'i vo+'i Netscape)

3. Ba^'m OK,

4. O+? o^ "Save in," cho.n o^? ddi~a C,

5. Double-click "Windows,"

6. Double-click "Fonts,"

7. Cho.n Save.

DDe^'n dda^y, quy' vi. dda~ na.p pho^ng chu+~ Verdana Normal va`o trong thu+ mu.c Fonts cu?a Window (95, 98, NT) cu?a quy' vi. Qu'y vi. vui lo`ng la^.p la.i ca'c bu+o+'c tre^n dde^? na.p pho^ng chu+~ Verdana Bold, Italic va` Bold-Italic.

 

CA'CH 2 return-to-text.gif (145 bytes)

1. Ba^'m nu't chuo^.t pha?i va`o dda^y: Verdana Normal (Verdana Bold, Verdana Italic, Verdana Bold-Italic)

2. Cho.n "Save target as" (ddo^'i vo+'i Internet Explorer)

Hay "Save link as" (ddo^'i vo+'i Netscape)

3. O+? o^ "Save in" cho.n o^? ddi~a C

4. Double-click va`o "Windows"

5. Double-click va`o "Fonts"

6. Cho.n "Save"

Khi thu+.c hie^.n 2 ca'ch na`y ma` quy' vi. va^~n chu+a na.p tha`nh co^ng pho^ng chu+~ Verdana va`o trong ma'y cu?a quy' vi., quy' vi. vui lo`ng la`m theo ca'ch thu+' ba sau dda^y:

 

CA'CH III  return-to-text.gif (145 bytes)

1. A'p du.ng thu+' tu+. ca'c bu+o+'c cu?a ca'ch I, hoa(.c ca'ch II   vu+`a ne^u tre^n dde^? save pho^ng chu+~ Verdana Normal (Verdana Bold, Verdana Italic, Verdana Bold-Italic) na`y va`o mo^.t  nga(n chu+'a na`o ddo' (Vi' du.:  C:\My Documents)

2. Cho.n Start

3. Cho.n Settings

4. Cho.n Control Panel

5. Double-click "FONTS"

6. O+? "FILE," cho.n "Install new font"

7. O+? "Drives" (phi'a be^ npha?i),  double-click va`o C

8. O+? "Folders: C"cho.n "My Documents" (co' chu+'a pho^ng Verdana vu+`a down load)

9. Sau ddo', cho.n Select All

10. Cho.n OK

DDe^'n dda^y, qu'y vi. dda~ na.p xong pho^ng chu+~ Verdana va`o trong ma'y. Quy' vi. co' the^? a'p du.ng mo^.t trong ba ca'ch tre^n dde^? na.p ca'c pho^ng chu+~ kha'c.

 

II. Ca'ch dda'nh tie^'ng Vie^.t theo le^.nh Vietnet ba(`ng chu+o+ng tri`nh Vietware return-to-text.gif (145 bytes)

1. Cha.y Vietware.

2. (O+? Menu), Cho.n Select

3 (O+? Vietnamese Input method), cho.n ca'ch dda'nh chu+~ Vie^.t (VD: Telex, hay VNU)

4. (O+? Menu), Cho.n Select

5. (O+? Code Table) cho.n VIRQ

6. (O+? Menu), cho.n Configuration,

7. Cho.n Save.

DDe^'n dda^y, qu'y vi. dda~ ca`i da(.t xong le^.nh dda'nh chu+~ Vie^.t theo da.ng Vietnet.

 

Ghi chu': 

Ne^'u kho^ng muo^'n dda'nh kie^?u chu+~ na`y nu+~a, qu'y vi. chi? vie^.c la`m la.i ca'c

thao ta'c sau dda^y:

1-4. la`m tu+` III. 1 dde^'n III. 4 (nhu+ tre^n)

5. Cho.n kie^?u chu+~ mi`nh thi'ch (vi' du. VNI: ne^n du`ng loa.i na`y vi` ra^'t pho^? bie^'n)

6-7. Nhu+ tre^n (III.6-7).

Hy vo.ng qu'y vi. se~ su+? du.ng ddu+o+.c de^~ da`ng.

Dda.o Pha^.t Nga`y Nay

http://www.buddhismtoday.com/huongdan/vietnet.htm

 


Vào mạng: 1-6-2001

Hướng dẫn sử dụng chương trình hữu dụng

Đầu trang